Tim & Cindy Alverson Freese and Kirstin K.
218 Brenda Lane
Columbia, MO 65201

FreeseT@health.missouri.edu, AlversonC@health.missouri.edu, KirstinKaye@hotmail.com